CÔNG NGHIỆP 4.0 là gì?

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư được gọi là Công nghiệp 4.0 (Industry 4.0). Công nghiệp 4.0 tập trung vào công nghệ kỹ thuật số từ những thập kỷ gần đây lên một cấp độ hoàn toàn mới với sự trợ giúp của kết nối thông qua Internet vạn vật (Internet of Thing – IoT), truy cập dữ…

Chat Facebook
Gọi điện ngay